OSK

Občanské sdružení Kohoutov bylo založeno v dubnu 2008 s cílem pomáhat udržovat kulturní a přírodní dědictví Kohoutova, pořádat informační a vzdělávací akce pro veřejnost a spolupracovat s dalšími subjekty na rozvoji života v obci.

The Kohoutov Civil Society Organization (OSK) was founded in April 2008 with the aim to help maintaining the Kohoutov cultural and natural heritage, organize informative and educational actions for the public and cooperate with other subjects on further development of the village life.

 

V současné době má sdružení 17 členů i velký okruh sympatizantů a jeho akce jsou otevřené všem občanům Kohoutova i okolí. Sdružení má za sebou několik úspěšných projektů na výsadbu alejí a opravy Božích muk a křížů v krajině. Kohoutovský kostel, který má OSK v nájmu, byl už uveden do stavu schopného užívání pro obřady a koncerty a úpravy probíhají i na místním hřbitově.

Nowadays, the organization has 17 members and a large number of sympathizers; its actions are open to all the inhabitants of Kohoutov and its environs. OSK has completed successfully several projects concerning planting of alley trees and repairs of crucifixion columns and crosses in the country. The Kohoutov church that is on hire by the OSK has already been repaired so that it can be used for ceremonies or concerts; the local cemetery is being repaired, too.

 

V oblasti vzdělávání OSK pořádá každoročně přednáškové pásmo „Rozpravy o člověku a krajině“.  Nyní se obec připravuje na oslavy 600 let od 1. písemné zmínky o Kohoutově, které proběhnou v roce 2015. OSK k tomuto výročí chystá vydání kalendáře s tématem vesnických oslav a se vzpomínkami pamětníků na ně. Tématem venkovských oslav jako příležitosti zapojení občanů do života komunity se OSK zabývá v rámci evropského projektu Grundtvig „Celebration“ a vyměňuje si zkušenosti s projektovými partnery z Velké Británie, Polska a Německa.

Regarding the education area, the OSK organizes every year a series of lectures, called “Discourses on Man and Landscape”. At the present time, the village is getting ready to celebrate 600 years as of the first written record concerning Kohoutov; the celebration will take place in the year 2015.  OSK is preparing a calendar to be issued for the above anniversary, with the theme of village celebrations and with the reminiscences of old eyewitnesses. Within the European Grundtvig Project, the “Celebration”, OSK deals with the topic of country celebrations as an occasion for engaging the citizens in the community life and it exchanges experience with its project partners from Great Britain, Poland and Germany.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Občanské sdružení Kohoutov Ing. Jarmila Tyrnerová
Kohoutov 74
544 01 Dvůr Králové nad Labem
499392416